Hírek

Hirdetmény szociális célú tűzifa támogatásról

Monoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló 7/2018. (X.29.) önkormányzati rendeletében foglaltakra tekintettel térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik a településen bejelentett állandó lakóhelyükön életvitelszerűen élnek és lakásuk fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítják.

Háztartásonként legfeljebb 2 m3 szociális célú tűzifára lehet térítésmentesen jogosult az az ügyfél, akinek havi nettó jövedelme nem haladja meg

  • egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500 %-át, (142.500 Ft-ot),
  • család esetében az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 400 %-át (114.000 Ft-ot).

Azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.

A kérelmek 2022. október 1 –  október 30. között formanyomtatványon nyújthatók be.

A nyomtatvány a község honlapjáról letölthető vagy az Önkormányzati Hivatalban igényelhető.

A benyújtott kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő(k) jövedelmét igazoló iratokat!

Simon György
polgármester

Melléklet: